Getting Here
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ލިޔުންތެރިން
އަޅުގަނޑުމެން
ގުޅުއްވުމަށް
ލިޔެކިޔުން
ލިޔުން ޝާޢިއުކުރުމަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
މަޖައްލާތައް
ލައިބްރަރީ
ދުނިޔެ
އެޑިޓޯރިއަލް
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
.ދަރުމަ މަޖައްލާ ސައިޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލައި، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް، ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކޮޕީރައިޓް: ދަރުމަ މަޖައްލާ ވެބްސައިޓް 2001 – 2012. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ : ޙާމީމް ޢަލީ
.ދަރުމަ" އަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޓް އާރޓްސްގައި 15 މާރޗް 2001 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ''
އިސްބަސްއިހަށް
...ކޮންމެމީހަކު ދީނީ ޢިލްމު ވެރިއަކަށް ނުވިޔަސް
ނޫރީބެއަށް ވާރުތަވި ފޮށި
ޖަމަލާއި ސޭކު
...އަތަރަ ފިހާރަތައް ހުންނަ މަގުގައި
ދަމު ނަމާދު ކުރުމަށް އެންމެ އިތުރުވެގެންވާ ވަގުތު
ނަމާދުގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުން
(عُلُومُ الْحَدِيْثِ (16
(ޤިޔާމަތް ދުވަސް ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ކޮޅަށް ތިބޭ ދުވަސް (5
!އެމެރިކާ ސިފައިންގެ 800 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޠާލިބާނުން މަރާލާފައިވޭ
އާ ދައުރަކަށް ވަނުމަށްޓަކައި
އެހާރާއި މިހާރު
ފައްސަތޭކަ (500) މަހުގައި އެއްފަހަރާ ދިލަ ޖައްސާ އުނދުނެއް
ދުދާޔޭވް ގެ  ރޭވުން" ދެކެ އިސްރާއީލް ބިރުގަންނަނީބާ؟"
ކަރުނަޔާ ނުލައި
މަހުގައި ދިލަ ޖެއްސުން
ދުން އަރާ އުނދުނެއް ހެދުން
ދިލަ ޖައްސާ ކުޑަ އުނދުނެއް
ދުމުގެ އެހެން ބޭނުންތައް
.ހޯދާބަލައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަކީ އަޞްލު އުނގެނުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމެކެވެ
ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ވިސްނުން ތަރައްޤީ ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ކިޔުންތެރިންގެ މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތް
އިމާންކަމުގެ އަބާރަނަ
ސާދަބެރު
ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ޒިންމާ އޮންނަނީ މައިން ބަފައިންގެ ބޮލުގައި
އަތޮޅު ބަހުގެ ތަންތަންކޮޅު
ހަބަރުގަސް – ފައިދާބޮޑު ގަހެއް
ރާއްޖެއަށް ގަސް އެތެރެކުރުން
ތެދުމަގު ހޯދުމަށް ކުރި ދިގު ދަތުރު
ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ
އިސްލާމްދީނުގައި ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ މަގު
(ޢަރަބި ޞަފްޙާ - الذهاب إلى السوق (ބާޒާރަށް ދިއުން
The meaning of THE HOLY QURAN
Mother of all aliments
ވަނަ އަހަރު - ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ މަޖައްލާ
¯
2002
ވަނަ އަހަރު - ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ މަޖައްލާ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
2002