Getting Here
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ލިޔުންތެރިން
އަޅުގަނޑުމެން
ގުޅުއްވުމަށް
ލިޔެކިޔުން
ލިޔުން ޝާޢިއުކުރުމަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
މަޖައްލާތައް
ލައިބްރަރީ
ދުނިޔެ
އެޑިޓޯރިއަލް
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
.ދަރުމަ މަޖައްލާ ސައިޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލައި، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް، ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކޮޕީރައިޓް: ދަރުމަ މަޖައްލާ ވެބްސައިޓް 2001 – 2012. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ : ޙާމީމް ޢަލީ
.ދަރުމަ" އަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޓް އާރޓްސްގައި 15 މާރޗް 2001 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ''
އިސްބަސް އިހަށް
އިތުބާރުކުރާ މީހަކަށްވުން
ވަޅުލާފައިވާ ޚަޒާނާ
ކުޑަހުއްތު އާއި ގޮމަ
ސުއްނަތް: އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ދެވަނަ މަޞްދަރު
ޟުޙާ ނަމާދު
...ފަލަސްޠީނުގެ ހަތަރު އަހަރަށްދާ ކުއްޖެއްގެ ޑައިރީން
ދުނިޔޭގެ އާދޭސްތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް
!ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ފަށަން އިސްރާއީލް ބޭނުންވަނީބާ
ތަފާތުކޮށް ކިޔާ ބަސްބަސް
ވަކަރުގެ އާއި ވަކަރުގޭ ކުދިން
(ޤިޔާމަތް ދުވަސް - ﷲގެ ޙަޟްރަތުގައި ކޮޅަށް ތިބޭ ދުވަސް (6
...ޙަޤީޤީ ލޯތްބާއި މެދު
ޙަޔާތުގެ ފަންސި
.ދުޢާ އަކީ ދިފާޢީ އައްޑަނައެކެވެ
(މަރު (ފޮޓޯ
ޢާއިލީ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަމާތޯ؟
(عُلُومُ الْحَدِيْثِ (17
އިންސާނާގެ މަރު
އަޅައި ބަލައިލުމެއް
މަރުވުމާއި އުފަންވުން
ރުޅި މަޑުކުރާށޭ
اﻹمام الأعظم أبوحنيفة
ދަނބު: ގިނަބަލިތަކަށް ފައިދާކުރާ ބޭހެއް
އައްޑޫ ބަޣާވާތާއިމެދު އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތް
ތެދުމަގު ހޯދުމަށް ކުރި ދިގުދަތުރު
މިސްކިތަށް ވަންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ، މިސްކިތުން ނިކުންނަމުން ކިޔާ ދުޢާ
(ޢަރަބި ޞަފްޙާ - في دكان الملابس (ހެދުން ފިހާރާގައި
The meaning of THE HOLY QURAN
Mumin is the happiest one
ވަނަ އަހަރު - އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ މަޖައްލާ
¯
2002
ވަނަ އަހަރު - އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ މަޖައްލާ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
2002