Getting Here
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ލިޔުންތެރިން
އަޅުގަނޑުމެން
ގުޅުއްވުމަށް
ލިޔެކިޔުން
ލިޔުން ޝާޢިއުކުރުމަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
މަޖައްލާތައް
ލައިބްރަރީ
ދުނިޔެ
އެޑިޓޯރިއަލް
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
.ދަރުމަ މަޖައްލާ ސައިޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލައި، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް، ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކޮޕީރައިޓް: ދަރުމަ މަޖައްލާ ވެބްސައިޓް 2001 – 2012. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ : ޙާމީމް ޢަލީ
.ދަރުމަ" އަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޓް އާރޓްސްގައި 15 މާރޗް 2001 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ''
މައްޔިތާއަށްޓަކައި ކޮށްދޭންވީ ކަންތައްތައް
(ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ތަފްސީރު (63
(ސާޅީސް ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙަ (31
ޝަރީޢަތުގައި ސުންނަތުގެ މަޤާމު
އިސްލާމް ދީން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ފާރަވެރިޔާ
އާދޭސް
ފާފަތައް ފުއްސެވުމުގެ ސަބަބުތައް
!އޭ އުޚްތާއެވެ! ތިބާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށާއި ފިރިމީހާ އަށް އަނިޔާވެރި ނުވާށެވެ
އަނގޮޓި
އިސްރާއީލުން ހަނގުރާމައެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ
ރަސޫލުﷲ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ނަޞްރު ދިނުން
ޑިމޮކްރަސީއަކީ ފޫވެއްޓިފައިވާ ނިޒާމެއް
އިސްލާމީ އުއްމަތާއި އިޒްރޭލުގެ މަސްއަލަ
ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ހަމަހަމައެއް ނޫން
ނިދީގައި ފުރޮޅެން ހެއްޔެވެ؟
ރޯގާ އަކީ ކޮބާ؟
ދީނާއި ސިޔާސަތު ވަކިކުރުން މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަވެގެންނުވޭ
.އިސްލާމް ދީނަކީ ވެރިކަން ކުރަން ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުނު ދީނެކެވެ
ބައްޕަގެ ނަޞީޙަތް
ދީނިއްޔާތު
.ﷲގެ ވަޖުހުފުޅަށް އެދި، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު ކުޅަ ޢަމަލެއް މެނުވީ ﷲ ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ
ދީނީ ސުވާލާއި ޖަވާބު
ކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލެއްގައި ﷲއަށް އިޚްލާޞްތެރިވުން
ރާއްޖޭގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވެގެން ހިނގައްޖެ
ރަޙިމް ގެ ގުޅުން
އިޚްލާޞްތެރިކަން
ރާއްޖޭން ބޭރުގައިހުރި ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް
ދުޢާކުރުން
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ސަލަފުން ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅުތައް
ގެ ރަދީފު (B) ބީ
ވަނަ އަހަރު - މެއި މަހުގެ މަޖައްލާ
2010
¯
2010
ވަނަ އަހަރު - މެއި މަހުގެ މަޖައްލާ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް