.ދަރުމަ މަޖައްލާ ސައިޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލައި، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް، ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކޮޕީރައިޓް: ދަރުމަ މަޖައްލާ ވެބްސައިޓް 2001 – 2012. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ : ޙާމީމް ޢަލީ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
.ދަރުމަ" އަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޓް އާރޓްސްގައި 15 މާރޗް 2001 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ''
އިސްބަސް އިހަށް
!ތައުބާވުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ
ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމާމެދު- ޙައްޤު ބަސް
ކުދިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އެކުދިން ކިބައިގައިވާ ފިޠުރަތީ މާތް ސިފަތަކަށް ސަމާލުވުން
.ކައިވެންޏަކީ އިޖްތިމާޢީ މަޞްލަޙަތެކެވެ
މުޅިން ފަސޭހަ ނުކުރެވޭ ބަލިތައް ދުރާލާ ދެނެގަތުން- ހަކުރުބަލި
މާބަނޑުވުމާއި ޞިއްޙަތު
އިސްލާމީ ޝަޚްޞިއްޔަތުގެ ތެރެއިން - އަބްދުﷲ ބުނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަ ﷲ ޢަންހު
މަންމަމެން ބުނެނުދީހުރި ވާހަކަތައް
.ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު މިސާލެކެވެ
PHOTO: THE OILY REDROSE – an exploding star taken by NASA
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
ވަގުތީމަންޒިލް
ޚަލީފާގެ ދަރިކަލުންގެ ޖަމަލު
ބުއްދިވެރިންގެ ހޮޅުއަށި
ފަލަސްތީނު މީހުންގެ އިންތިފާޟާ ހުއްޓުވުމަށް- އިސްރާއީލް ސިފައިންގެ އަނިޔާވެރިކަން އިތުރުވަނީ
.ފަލަސްތީނު ކުދިން ގާ އުކަނީ ހަމަ އުކަންވެގެންނެވެ
ހިތިމޭވާ
.ޤުރުއާން އަކީ މީހުން ހަދާ ކަހަލަ ފޮތެއް ނޫނެވެ
ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މުސްލިމުން... އެރިޓްރިއާ
ދިންނަވާނޭ މަގު ފަހިވުމަށް އެދެމުން
އަމަޔަކީ ތޯއެވެ؟
.ޒައުޖީ މުއާޝަރާގެ ބައެއް އަބަދެވެ
كيف ندعو إلى الإسلام
މިޒަމާނުގެ ކުރިއެރުމާއި އިސްލާމްދީން
ފައިބޯޅަ
ޗެންޕިއަން ޓީމް
މަޓަލައްޕަން
THE HOLY QURAN- The message of Islam
Take heed, shall we?
NAMES and NAME-CALLING
MIND MAPPING, A HIGH-TECH WAY TO MAKE NOTES
ވަނަ އަހަރު - މެއި މަހުގެ މަޖައްލާ
2001
¯
2001
ވަނަ އަހަރު - މެއި މަހުގެ މަޖައްލާ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ލިޔުންތެރިން
އަޅުގަނޑުމެން
ގުޅުއްވުމަށް
ލިޔެކިޔުން
ލިޔުން ޝާޢިއުކުރުމަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
މަޖައްލާތައް
ލައިބްރަރީ
ދުނިޔެ
އެޑިޓޯރިއަލް