.ދަރުމަ މަޖައްލާ ސައިޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލައި، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް، ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކޮޕީރައިޓް: ދަރުމަ މަޖައްލާ ވެބްސައިޓް 2001 – 2012. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ : ޙާމީމް ޢަލީ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
.ދަރުމަ" އަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޓް އާރޓްސްގައި 15 މާރޗް 2001 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ''
އަމުރުވެރި މަޤާމުތަކުގައިތިބޭ ޖާހިލުންގެ މިޒާޖު
(ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ތަފްސީރު (68
ވަލިއްޔުލްއަމްރާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަކީ ޙަރާމްކަމެއް
!ވިސްނާލަމާ
ޓިކް ޓިކް ޓިކް
!ރިވެތި އަޚްލާޤު އާލާކުރަމާ
ކާވެނި ކުރުމުގެ ކުރިން އެކަކު އަނެކަކު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރައްޓެހިވެގެން އުޅެވިދާނެތޯ؟
ކާމޭޒުމަތީގެ އަދަބުތައް
(ކާފޫރުތޮޅި(ހަވާދުގެ ރާނީ
ފޮނިތޮށި
ކެރޮޓް-އޮރެންޖު ސަޓަނި
މުސްލިމުންނަށް ބަދު ދުޢާކުރުން ހުއްދައެއްނޫން
ބަލިވެއިން ޙާލަތުގައި އުފާވެރިކަންމަތީ ހުރުން
ތަހްޒީބާއި ޘަޤާފަތު ވާރުތަކޮށްދިނުން
ޤާނޫނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލެވުމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީން އިއްތިޙާދުގެ ސަރުކާރަކަށް ޖާގަލިބޭ ކަމެއްބާ؟
ތަލްބީނާ
(ޞަޙީޙުލް ބުޚާރީ (54
(ޞަޙީޙު މުސްލިމް (4
އިޤްތިޞާދީ ނަހަމަކަމާއި ނަބަވީ ސީރަތު
ސޫރަތުލް ފާތިޙާ
ކީރިތި ﷲއަށް އީމާންވެގެންތިބި މުސްލިމުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް ކާފިރު ކުރުމާއި އެކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން
އަނިޔާވެރިކަން ނައްތާލުން
ގެ ރަދީފު (B) ބީ
ވަނަ އަހަރު - މާޗް މަހުގެ މަޖައްލާ
2012
¯
2012
ވަނަ އަހަރު - މާޗް މަހުގެ މަޖައްލާ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ލިޔުންތެރިން
އަޅުގަނޑުމެން
ގުޅުއްވުމަށް
ލިޔެކިޔުން
ލިޔުން ޝާޢިއުކުރުމަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
މަޖައްލާތައް
ލައިބްރަރީ
ދުނިޔެ
އެޑިޓޯރިއަލް