Getting Here
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ލިޔުންތެރިން
އަޅުގަނޑުމެން
ގުޅުއްވުމަށް
ލިޔެކިޔުން
ލިޔުން ޝާޢިއުކުރުމަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
މަޖައްލާތައް
ލައިބްރަރީ
ދުނިޔެ
އެޑިޓޯރިއަލް
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
.ދަރުމަ މަޖައްލާ ސައިޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލައި، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް، ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކޮޕީރައިޓް: ދަރުމަ މަޖައްލާ ވެބްސައިޓް 2001 – 2012. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ : ޙާމީމް ޢަލީ
.ދަރުމަ" އަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޓް އާރޓްސްގައި 15 މާރޗް 2001 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ''
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ފެށުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް
(ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ތަފްސީރު (61
(ސާޅީސް ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙަ (29
!އީމާންކަން، ހެޔޮކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހަކަތަ ހޯދައިދޭ
ނަފްސުގެ ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަން ހޯދޭނީ ކިހިނެއް؟
(މުޙައްމަދުލް އަޢްޡަމް (އެންމެ މަތިވެރި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ
ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ހަމަހަމައެއް ނޫން
މުސްލިމުންނަށް ޞުލްޙަވެރިކަމާއި ހަމަހިމޭންކަމުގައި އުޅުނަދޭނެ ހެއްޔެވެ؟
މިއަދު މުސްލިމުންނާއި ޤުރްއާން
ދަންތުރަ
ތަޞްވީރު
ރަނގަޅު މުޖްތަމަޢެއް އުފެއްދުމަށް
އިސްލާމީ އުއްމަތާއި އިޒްރޭލުގެ މަސްއަލަ
މަސީޙާ ނުލައި މަސީޙީ ދީން
އަނދިރި ފަރުދާގެ ފުރަގަސް – އިޞްލާޙުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ދެކޮޅު
...ހަމައެކަނި
ދީނިއްޔާތު
އުފެއްދުންތެރި ޒުވާނަކަށްވުން
ޒާހިދުކަން
އިސްލާމްދީން - އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ފާރަވެރިޔާ
ދީނީ ސުވާލާއި ޖަވާބު
މަލިކުގެ އުވެމުންދާ އާދަކާދަތަކުގެ ތެރެއިން ދަރިން ނިންދެވުން
ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުން
ބައްޕައަކު އިޞްލާޙުވުން
އުމުރުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުން
ގެ ރަދީފު (B) ބީ
ވަނަ އަހަރު - މާޗް މަހުގެ މަޖައްލާ
2010
¯
2010
ވަނަ އަހަރު - މާޗް މަހުގެ މަޖައްލާ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް