Getting Here
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ލިޔުންތެރިން
އަޅުގަނޑުމެން
ގުޅުއްވުމަށް
ލިޔެކިޔުން
ލިޔުން ޝާޢިއުކުރުމަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
މަޖައްލާތައް
ލައިބްރަރީ
ދުނިޔެ
އެޑިޓޯރިއަލް
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
.ދަރުމަ މަޖައްލާ ސައިޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލައި، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް، ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކޮޕީރައިޓް: ދަރުމަ މަޖައްލާ ވެބްސައިޓް 2001 – 2012. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ : ޙާމީމް ޢަލީ
.ދަރުމަ" އަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޓް އާރޓްސްގައި 15 މާރޗް 2001 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ''
(އަލްމަރްޙޫމް ޢަލީ ފަހުމީ (1908 – 2002
ކިރުތަށި
ބަސް ޑުރައިވަރު އިސްލާމްވުން
.ސުވަރުގޭގެ ނިޢުމަތަކީ ނިމުމެއްނުވާ އަބަދަށް ދެމިގެންވާ ނިޢުމަތެކެވެ
ދަމުނަމާދުގެ މާތްކަން
ކާބަފާ ދިވެހި މުސްލިމުން ބަލިމަޑުކަމުން ފިޔެވުމަށް ކޮށް އުޅުނު ބައެއް ކަންތައް
(ޤިޔާމަތް ދުވަސް - ﷲގެ ހަޟްރަތުގައި ކޮޅަށް ތިބޭ ދުވަސް (8
 (عُلُومُ الْحَدِيْثِ (14
ހެޔޮބަސް
ޤުރުއާން ފަހުމްކޮށް ދެނެގަތުމަށް އެނގެންބޭނުންވާ މުހިއްމު އަދި މައިގަނޑު ކަންތައް
ނާސާއިން ނަގާފައިވާ (ތެޔޮ ރަތް ފިނިފެންމަލެއް ފަދަ) ގޮވާ ތަރިއެއްގެ ފޮޓޯ
ގެ ޢަރަބި އިސްރާއީލުގެ ހަނގުރާމަ ނަޞްރާއި ކާމިޔާބުގެ ތުންފަތް މަތީން "ނޯބެލްގެ ޞުލްޙަ" އަށް l973
.ދުނިޔެވަނީ އިންތިޒާރުގައެވެ
މޮޅު ދަރު އުނދުން ހަދާނެ ގޮތް
.ވިސްނައިލުން ރަނގަޅުވާނެއެވެ
ޑުބާއީ ދަތުރު
މުޞީބާތާއި ކުރިމަތިލުން
ބަހުރުވައިގެ ތަފާތު
...ދަރީން... މައިންބަފައިން... ޒުވާނުން
މޭވާ ތަކުގެ ރަސްގެފާނު – އަނބު
އަހިވައް – ގިނަ ބަލިތަކެއްގެ ފަރުވާ
.އުނގެނޭ ކޮންމެ އުނގެނުމަކާ ގުޅިގެން ސިކުނޑީގެ ނިޔުރޯން ތަކަށް ބަދަލު އާދެއެވެ
މުޖާހިދުންގެ ކަރާމާތް
ލުބުނާނުގެ ސަފީރާއެކު ހިނދުކޮޅެއް
ދިރިއުޅުމުގެ ބާއްޖަވެރިކަން
ދިރުމުގެ އަޞްލު
(ޢަރަބި ދަސްކުރަމާތޯ (7
The meaning of THE HOLY QUR’AN
To purify and to cleanse
ވަނަ އަހަރު - ޖުލައި މަހުގެ މަޖައްލާ
¯
2002
ވަނަ އަހަރު - ޖުލައި މަހުގެ މަޖައްލާ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
2002