މިސައިޓުގައި ބޭނުން ކުރެވިފައިވާ ފޮންޓުތައް
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ލިޔުންތެރިން
އަޅުގަނޑުމެން
ގުޅުއްވުމަށް
ލިޔެކިޔުން
ލިޔުން ޝާޢިއުކުރުމަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
މަޖައްލާތައް
ލައިބްރަރީ
ދުނިޔެ
އެޑިޓޯރިއަލް
އެންމެ ފަހުން އިތުރު ކުރެވުނު ޢަދަދުތައް

.ދަރުމަ މަޖައްލާ ސައިޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލައި، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް، ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
.ދަރުމަ" އަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޓް އާރޓްސްގައި 15 މާރޗް 2001 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ''
!ދަންނަވާލުމެއް
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ 2001، 2002، 2010 އަދި 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ޢަދަދެއް ސައިޓަށް ވަނީ
.އިތުރު ކުރެވިފައިއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އަދި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އަދަދު ނެރެވިފައިވަނީ އެއް ޢަދަދުގެ ގޮތުގައިއެވެ

ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޖެނުއަރީ އަދި ފެބްރުއަރީ
މަހުގެ ޢަދަދު

!ނިކުމެއްޖެ
ޑައުންލޯޑު ކުރެއްވުމަށް
MV Waheed
Mv Eamaan XP
Mv Amaan XP
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
:ކޮޕީރައިޓް: ދަރުމަ މަޖައްލާ ވެބްސައިޓް 2001 އިން 2013. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ
:ދަރުމަ މަޖައްލާ ބައްލަވައިގަންނަވަން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------