Getting Here
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ލިޔުންތެރިން
އަޅުގަނޑުމެން
ގުޅުއްވުމަށް
ލިޔެކިޔުން
ލިޔުން ޝާޢިއުކުރުމަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
މަޖައްލާތައް
ލައިބްރަރީ
ދުނިޔެ
އެޑިޓޯރިއަލް
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
.ދަރުމަ މަޖައްލާ ސައިޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލައި، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް، ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކޮޕީރައިޓް: ދަރުމަ މަޖައްލާ ވެބްސައިޓް 2001 – 2012. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ : ޙާމީމް ޢަލީ
.ދަރުމަ" އަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޓް އާރޓްސްގައި 15 މާރޗް 2001 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ''
(ޤުރްއާނާއި ޙަދީޘުގެ އަލީގައި ޝިފާ ލިބިދެނިވި ކަންތައްތައް (1
(ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ތަފްސީރު (60
(ސާޅީސް ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙަ (28
މީސްތަކުންގެ ޢަޤީދާ އޮޅުވާލުމަށް ޝައިޠާނާ ޖަހާ ދަންތޫރަތައް – ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އާ މެދުގައި ޝައިޠާނާގެ ވަސްވާސްތައް
ދީނިއްޔާތު
.އެކަނިވެރިއަކީމެވެ
އުސާމާ ބިން ލާދިން ހޯދުން
އިސްލާމްދީން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ފާރަވެރިޔާ
ﷲގެ ރަޙްމަތް
ޙަޤީޤީ މުވައްޙިދުން އެއްވެސް ހިސާބަކާނުލައި ސުވަރުގެ ވަންނާނެކަން ނަންގަތް ބާބު
...ޙަޤީޤީ ޓެރަރިސްޓުންނަކީ
ޤަޛްފް ކުރި މީހާއާއި މަގު ފޭރޭ މީހާގެ ޙައްދު
(ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭ ރީތި އަދަބުތައް (2
.ﷲ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށްވެސް އިޙްސާންކަށް ލިއުއްވިއެވެ
އިސްލާމީ އުއްމަތާއި އިޒްރޭލުގެ މަސްއަލަ
.އިސްލާމްދީނަކީ ރަޙްމާއި އޯގާވެރިވުމުގެ ދީނެވެ
(މުޙައްމަދުލް އަޢްޡަމް (އެންމެ މަތިވެރި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ
ދުނިޔޭގެ މާލީ ބާޒާރު ނެގެހެއްޓުމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އާއި ފައިނޭންސް
.މުޞީބާތުގެވަގުތަކީ ނާއުއްމީދުވާންވީ ވަގުތެއްނޫނެވެ
.ޤިޔާމަތް ވާހުށީ ހަމަ ކުއްލިއަކަށެވެ
ކޮންމެ ދުވަހަކު ކިޔާ ވިރުދު
ކުށްކުރެވުނީ އަހަރެންނަށެވެ! އެކަމަކު ކުށްވެރިއަކީ އަހަރެންހެއްޔެވެ؟
ފީނާ ބަލާވެ އިޢްތިރާފް
ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ހަމަހަމައެއް ނޫން
އަނދިރި ފަރުދާގެ ފުރަގަސް – ވަރަށް އެއްބައިވަންތަ ބައެއް
ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން
.ޙަލާލުތަކެތި މެނުވީ ﷲ ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވައެވެ
ޢަރަބި ބަސް ދަސްކުރަމާތޯ
"...ބަދަލެއް ވެވޭނީ"
ގެ ރަދީފު (B) ބީ
ވަނަ އަހަރު - ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މަޖައްލާ
2010
¯
2010
ވަނަ އަހަރު - ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މަޖައްލާ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް