Getting Here
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ލިޔުންތެރިން
އަޅުގަނޑުމެން
ގުޅުއްވުމަށް
ލިޔެކިޔުން
ލިޔުން ޝާޢިއުކުރުމަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
މަޖައްލާތައް
ލައިބްރަރީ
ދުނިޔެ
އެޑިޓޯރިއަލް
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
.ދަރުމަ މަޖައްލާ ސައިޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލައި، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް، ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކޮޕީރައިޓް: ދަރުމަ މަޖައްލާ ވެބްސައިޓް 2001 – 2012. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ : ޙާމީމް ޢަލީ
.ދަރުމަ" އަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޓް އާރޓްސްގައި 15 މާރޗް 2001 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ''
މައިގަނޑު
ނާޞިރު ނިޔާވުން
ނާޞިރުގެ ޒިކުރާ
(ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރު (58
އިސްލާމީ އުއްމަތާއި އިޒްރޭލުގެ މަސްއަލަ
މުސްލިމުންގެ ރަށްރަށުގައި ފައްޅި އެޅުމުގެ ޙުކުމް
ކިތާބުއްތަޥްޙީދި
(ސުވަރުގެއާއި ނަރަކަ (6
ޙަދީޘް ޢިލްމަށް އަލިމަގެއް
.އެންމެ ފުރަތަމަ ދީނަކީ އިސްލާމް ދީނެވެ
އިސްލާމްދީން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ފާރަވެރިޔާ
އޭ އަހަރުމެންގެ ޒުވާނުންނެވެ! ތިޔަދަނީ ކޮންތާކަށްހޭ؟
!ތަޤުވާވެރިކަމަކީ ދަތުރުގެ ކޮއްތު ކަމަށް ހަދާށެވެ
ބަނގުރާ ބުއިމުގެ ޙައްދު
ދިހަ އަހަރުގެ ކުރިސްޓިއަން ކުއްޖަކު އިސްލާމްވި ގޮތް
!މަރުވުމުގެ ކުރިން ތިބާގެ ދިރިހުރުމުގެ ފައިދާ ލިބިގަންނާށެވެ
 - މީސްތަކުންގެ ޢަޤީދާ އޮޅުވާލުމަށް ޝައިޠާނާ ޖަހާ ދަންތޫރަތައް
ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު صلى الله عليه وسلم އާ މެދުގައި ޝައިޠާނާގެ ވަސްވާސްތައް
އަނދިރި ފަރުދާގެ ފުރަގަސް – އަޞްލެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަ
(މުޙައްމަދުލް އަޢްޡަމް (އެންމެ މަތިވެރި މުޙައްމަދު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ
!އަހުރެން ނަގައިގަނެގެން ގެންގޮސްދޭށެވެ
ނަފްސުގެ ހިސާބު ކުރުން
ނާވިލެއްހެން ހުއްޓާނުލައި ކިޔައިލެވޭފަދަ ޝައުޤުވެރި ފޮތެއް
ކާށިން ރުއްފެޅުމުގައި އެކުލެވޭ ބައެއް ޢަޖާއިބުތައް
...ދެމަފިރިން ދެމެދު ފަސާދަ ކުރުން
ދީނިއްޔާތު
!ބައިބުލްއަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރި ގޮސްޕެލް އޮފް ލޫކު ގައިވެސް
ޢަރަބި ބަސް ދަސްކުރަމާތޯ
ދަރިންނަށް ދަސްކޮށް ދޭންޖެހޭ ރީތި އަދަބުތައް
(ސާޅީސް ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙަ (26
ގެ ރަދީފު (B) ބީ
ވަނަ އަހަރު - ޑިސެމްބަރ މަހުގެ މަޖައްލާ
¯
2009
ވަނަ އަހަރު - ޑިސެމްބަރ މަހުގެ މަޖައްލާ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
2009