Getting Here
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ލިޔުންތެރިން
އަޅުގަނޑުމެން
ގުޅުއްވުމަށް
ލިޔެކިޔުން
ލިޔުން ޝާޢިއުކުރުމަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
މަޖައްލާތައް
ލައިބްރަރީ
ދުނިޔެ
އެޑިޓޯރިއަލް
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
.ދަރުމަ މަޖައްލާ ސައިޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލައި، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް، ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކޮޕީރައިޓް: ދަރުމަ މަޖައްލާ ވެބްސައިޓް 2001 – 2012. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ : ޙާމީމް ޢަލީ
.ދަރުމަ" އަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޓް އާރޓްސްގައި 15 މާރޗް 2001 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ''
ދުޢާކުރުމަށްފަހު މޫނުގައި އަތުން ފިރުމުން
(ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ތަފްސީރު (66
(ސާޅީސް ޙަދީޘްގެ ޝަރަޙަ (34
ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ކޮބާ؟
!މަންމަ އަހަންނަށް ޙަޤީޤަތް އޮޅުވާލީއެވެ
...ޤުރްއާން ކިޔަވާއިރު
އައްޝައިޚް އަލްބާނީ
ފައިދާހުރިގޮތުގައި ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތައް ހޭދަކުރުން
ކަށުނަމާދު ކުރާނޭ ގޮތް
ޙައްޖުވެރިންނަށް ވިހި ނަސޭހަތް
!ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލަހި ވަސައްލަމަގެ އަރިހުން ޖާމިނުކަން ލިބިގަންނަމާތޯއެވެ
.ފުރާނަ ޠާހިރުކުރާނެ ސައިބޯންޏަކީ، އިސްތިޣްފާރުކުރުމެވެ
އިސްލާމީ އުންމަތާއި އިޒްރޭލުގެ މައްސަލަ
ފާފަ ފުއްސެވުމުގެ ސަބަބުތައް
މައްޔިތާގެ މައްޗަށް ޣައިބައް ކަށުނަމާދުކުރުން
...ސުވަރުގެ ވަންނާނީ
ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހުގެ މާތްކަން
ދަރިންގެ ހިތުގައި ނަމާދު ކުރާ ހިތް ޖެއްސުން
!މިއުންމަތުގެ ބަޔަކު ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ގޮތްތަކަށް ތަބާވާނެ
މުސްލިމުންނަށް ޢީދަކީ ފިޠްރު ޢީދާއި އަޟްޙާ ޢީދާއި ހުކުރު ދުވަސް
ވަނަ އަހަރު - އޯގަސްޓް މަހުގެ މަޖައްލާ
2010
¯
2010
ވަނަ އަހަރު - އޯގަސްޓް މަހުގެ މަޖައްލާ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް