Getting Here
ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ
ލިޔުންތެރިން
އަޅުގަނޑުމެން
ގުޅުއްވުމަށް
ލިޔެކިޔުން
ލިޔުން ޝާޢިއުކުރުމަށް
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު
މަޖައްލާތައް
ލައިބްރަރީ
ދުނިޔެ
އެޑިޓޯރިއަލް
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
.ދަރުމަ މަޖައްލާ ސައިޓްގައިވާ މާއްދާތަކަށް އުނިއިތުރު ކުރުމަކާއި ނުލައި، ހިލޭ ބެހުމަށްޓަކައި، ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކޮންމެ މުސްލިމަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ
.ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ސައިޓްގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ އެއްވެސް މާއްދާއެއް، ލިޔުމުން ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ކޮޕީރައިޓް: ދަރުމަ މަޖައްލާ ވެބްސައިޓް 2001 – 2012. ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރީ : ޙާމީމް ޢަލީ
.ދަރުމަ" އަކީ މަހަކު އެއްފަހަރު ނެރޭގޮތަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެންޓް އާރޓްސްގައި 15 މާރޗް 2001 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މަޖައްލާއެކެވެ''
ވަނަ އަހަރު - އޭޕްރިލް މަހުގެ މަޖައްލާ
¯
2002
ވަނަ އަހަރު - އޭޕްރިލް މަހުގެ މަޖައްލާ
ދަރުމަ މަޖައްލާގެ ޢަދަދުތައް
އިސްބަސް އިހަށް – ފަލަޠީނުގައި ހިންގަމުންގެންދާ ހަނގުރާމަ
ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި އާޚިރަތްދުހަށް އީމާންވުމުގެ މުހިއްމުކަން
އަންހެން ދަރިންނާއި ފިރިހެން ދަރިން ހަމަހަމަ ކުރުން
(عُلُومُ الْحَدِيْثِ (11
ޤުރުއާން ފަހުމްކޮށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެނގެން ބޭނުންވާ މުހިއްމު އަދި މައިގަނޑު ކަންތައްތައް
(ފޮތްތަކަށް އީމާންވުމާމެދު – ޙައްޤުބަސް (12
މަޤްޞަދެއް އޮތް އުފެއްދެވުމެއް
.ކައިވެނީގެ ރިވެތި ދިރިއުޅުމަށް ބަދަހިކަން ގެންނަމާތޯއެވެ
އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވަން ދަސްކޮށް ދިނުން
މަރު ހަނދާން ކުރުން
ހެރީ ޕޮޓަރ ގެ ދުނިޔެ
އަވިން ކެއްކުން
ސުޢޫދީޢަރަބިޔާ އެމެރިކާއަށް ކުރާ ހޭދަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީއުޅުނު ޖަޒާ
.ހުޅަނގުން އިސްލާމްދީނުގެ އިރު އަރަނީއެވެ
ބަލިމަޑުކަމުގެ މަޞްދަރު
ޑޮކްޓަރ! އެކްސްރޭއެއް ނުނަންގަވާނަންތޯ؟
...ހަމަޖެހުން ލިބެނީ
އަލަތުފެނުން
ތިމާގެ ޙާލަތު ބަދަލު ނުކުރާ ހިނދު ކަލާނގެ އެމީހެއްގެ ޙާލަތު ބަދަލުކުރައްވާނެތޯއެވެ؟
ފަލަސްޠީން – ހުއްޓުމެއްނެތް ކަރުން
ފަލަސްޠީނު... މުސްލިމުންގެ އެހީއަށް ބޭނުންވެފައި
.ފަލަސްޠީނު ބިމުގައި ޔަހޫދީން އެމީހުންގ ކައްވަޅުތައް ކޮންނަނީއެވެ
މޭވާތަކުގެ ރަސްގެފާނު – އަނބު
ރީތިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުން
ހުނަރު
(ޢަރަބި ދަސްކުރަމާތޯ (5
The Meaning of THE HOLY QURAN
Charity begins with Niyah
2002